O nama

Udruženje građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko je osnovano
2002 godine. Kroz dugogodišnji angažman udruženje građana “Budi mi prijatelj” je
realizovalo više od 100 projekata tematski vezano za zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo,
projekti vezani za poliitičku participaciju  Romkinja, na temu ženskih i dječijih prava, borbe
protiv nasilja u porodici i trgovina ljudima, projekti formalne i neformalne edukacije za žene
djecu i mlade, forum teatra, te projekti ekonomskog osnaživanja.

Misija udruženja:
Udruženje građana „Budi mi prijatelj“ima za cilj ostvariti prava romskih žena, djece i mladih,
te ih afirmirati u aktivno sudjelovanje u svim društvenim trendovima i jačanje njihovih
kapaciteta, nastojimo da radimo na emancipaciji, afirmaciji naših članova u zauzimanju
aktivne uloge u društvu.

Vizija:
Aktivno sudjelovanje romske zajednice u redovnim društvenim trendovima, kroz pružanje
informacija i savjeta u lokalnoj zajednici, pomaže u rješavanju problema romske populacije
u sljedećim segmentima: školovanje i ostvarivanje stipendija, ostvarivanje zdravstvene zaštite,
ostvarivanje socijalne pomoći, edukacija mladih i njihovih roditelja, očuvanje romske
tradicije i kulture, pomaganje djeci bez roditeljskog staranja, ženama, te pomoći starim i
iznemoglim Romima, usmjeravanju prema konstruktivnom i afirmativnijem načinu života.

Planovi za budućnost:
UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko nastavlja sa aktivnostima na
afirmaciji romskih žena, djece i omladine te političkoj participaciji žena i omladine na
lokalnom nivou. Kroz implementaciju projekata će raditi na osnaživanju žena, djece i
omladine iz romske zajednice, njihovom opismenjavanju, budženju svijesti o važnosti
školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu. Nastavljamo i sa
implementacijom projekata s ciljem prevencije nasilja, zdravstvenim projektima, kao i
informisanjem Roma u zajednici o njihovim  pravima, te aktivnostima forum teatra.

Romska populacija u Visokom
U gradu Visoko, romske porodice žive više od 200 godina u zajednicama Križ, Ljetovik,
Moštre, Gračanica i gradski dio. Radi se o približno 2.500 do 3.000 Roma koji žive u
neuslovnom smještaju, više od 70% Roma živi u kućama koje nemaju minimalne higijenske
uslove za život (kuhinju, kupatilo, mokri čvor i sl.). Romi u Visokom se suočavaju sa mnogim
problemima. Najveći problemi s kojima se susreću Romi u Visokom su stambeni problemi,
problemi sa zdravstvenim osiguranjem, problem nezaposlenosti te problem školovanja.Danas
na našoj općini imamo više od 180 djece koja pohađaju osnovnu školu, u visočkim srednjim
školama je 30 učenika romske populacije, a posebno smo ponosni na 7 naših studenata. To su
djeca I mladi koji pored teških uslova u kojima žive žele I ulažu u svoje obrazovanje.

Članstvo u mrežama,odborima:
UG Omladinska romska inicjativa „Budi mi prijatelj“ je članica i mreža koje su formirane u
BiH i to
– Sporazum Mreža Plus
– Nevac mreža za eliminaciju nasilja nad djecom
– Ženska romska mreža Uspjeh
– Resursni centar za podršku Roma
– Vijeće mladih općine Visoko
– Odbor za Rome pri vijeću ministara BiH
– Grupa za zaštitu djece na području općine Visoko
Udruženje je do sada implementiralo sljedeće projekte:
-Projekat „Unapređenje kvaliteta života u romskim naseljima“ FOD SOROS ,
-Projekat „Pomoć djeci sa posebnim potrebama na općini Visoko“ FOD SOROS,
-Projekat sa World Vision „Znanje ubrzava put do radnog mjesta“ Vanredno obrazovanje,
-Projekat sa UNICEF-om „Romske majke dojilje“
-Projekat sa općinom Visoko “Kurs engleskog jezika II stepen za omladinu“
-Projekat „Jačanje kapaciteta udruženja ORI Visoko kroz edukaciju mladih, očuvanje
kulture i tradicije kroz jačanje rada folklorne sekcije“ World Vision,
-Projekat „Romski centar za kulturu i edukaciju“ CARE INTERNATIONAL,
-Projekat: „Promocija romskog nevladinog sektora, kulture i tradicije putem medija na
Općini Visoko“ FOD SOROS,
-Projekat „Kursevi i dopunska nastava u prostorijama Romskog centra za kulturu i edukaciju“
Općina Visoko
-Projekat “Edukacija roditelja i mladih o negativnim uticajima ranog stupanja u brak i
važnosti obrazovanja djece ” World Vision,
– Projekat “Jačanje kapaciteta Romskog centra za kulturu i edukaciju Visoko, kroz edukaciju i
ekonomsko osnaživanje žena Romkinja “ FOD SOROS
-Projekat „Edukacija i podizanje svijesti društva te vaznost implemantacije akcionog plana
stambenog zbrinjavanja Roma na podrucju opcine Visoko“ CPCD Olof Palme
– Projekat „Edukativno kreativne radionice za djecu“ Federalno min. Za obrazovanje
– Projekat “Početni podsticaj za trajno ekonomsko zbrinjavanje porodica“ Kanadski fond
CIDA
– Projekat temu „Uključenost žena u politički život, s posebnim osvrtom na mogučnost učešća
žena u mjesnim odborima, opštinskim viječima“U saradnji sa romskim zenskim udruženjima
iz 5 gradova u Federaciji ( Tuzla, Zenica, Vitez, Kakanj i Visoko) Donator CARE Nort West
Balkans
– Projekat “Obrazovne potrebe romske djece, na podrućju lokalne zajednice Visoko“ Donator
FOD BiH
– Projekat „Žene to mogu“ afirmacija Romkinja za pokretanje centra za majke Donator Centar
za majke „Plamen“ Zavidovići
– Projekat u saradnji sa Asocijacijom mladih SDA Visoko povodom 6. maja, romskog
blagdana Đurđevdana u gradskom kinu u Visokom organizovali smo izvođenje predstave za
djecu pod nazivom MLADI KRALJEVIĆ I ISTINA.
– Projekat „Ispenji najljepši smjer ispenji zdravlje“ partnerstvo sa Udruženjem za zaštitu
rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove Eko- viking Visoko
– Projekat VOLONTIRAJ KREDITIRAJ u saradnji sa udruženjem Infohouse
– Projekat „Centar za podrsku, informisanje i savjetovanje“ socijalno ugroženih kategorija
stanovništva s posebnim osvrtom na Romsku populaciju Donator World Vision
– Projekat „Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima“ Donator CARE International
-Projekat „ Istrazivanje političke participacije u saradnji sa romskim ženskim udruženjima iz
3 grada u Federaciji ( Tuzla, Zenica, i Visoko) Donator CARE Nort West Balkans
-Projekat „Upoznavanje romske populacije na području općina Visoko i Kakanj sa Akcionim
planom za zdravstvenu zaštitu Roma u Bosni i Hercegovini“ Donator FOD BiH
-Projekat „Romkinja sam-Imam svoja prava“ Donator CARE International
-Projekat „Aktivno tražim posao“ Donator FOD BIH
-Projekat kampanja zagovaranja za zajednicu Donator NDI Banja Luka
– Projekat „ Za bolje sutra“ Donator World Vision
– Projekat „Zajedno do obrazovanja“ donator Care Internatzional
-Projekat „I šamar je nasilje“ Care Inernational
-Projekat „Nije sramota biti informisan“ Care International
– Projekat „Promovisanje sistematksih promjena za osiguravanje adekvatnog odgovora na
potrebe Roma“ World Vision
Projekat „Mjesec dana ženskog romskog aktivizma“ FIGAP
Projekat „ Ekonomsko osnaživanje žena“ Care international
Projekat „Education i acept“ u saradnji sa udruženjem Otaharin Bijeljina