Analiza politika, strategija i Akcionih planova u oblastima obrazovanja, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, programa readmisije i zapošljavanja u ciljnim lokalnim zajednicama, uklučujući diskriminaciju i anticiganizam

0

 

Udruženje građana Omladinska romska inicijativa „ Budi mi prijatelj“ je u periodu od 21.10.2019. do 30.11.2019. u saradnji sa Centrom za psihološku podršku Sensus Mostar, finansirano od strane Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” provodilo projekat pod nazivom ” Analiza politika, strategija i akcionih planova u oblastima obrazovanja, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, programa readmisije i zapošljavanja u ciljanim lokalnim zajednicama, uključujući diskriminaciju i anticiganizam.

U narednom periodu rezultati će biti predstavljeni izvještajem u sklopu pilot romskog civilnog monitor projekta „Jačanje kapaciteta za romsko civilno društvo i jačanje njegove uključenosti u praćenje nacionalnih strategija integracije Roma“. Pilot projekt provodi se za Europsku komisiju, DG za pravosuđe i potrošače, a koordinira ga Centar za političke studije Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU CPS), u partnerstvu s Europskom mrežom romskih Organizacija (ERGO mreža), Europskim centrom za prava Roma (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) i Romski fond za obrazovanje (REF), a provodi ga skoro 90 nevladinih organizacija i stručnjaci iz čak 27 država članica.

Cilj projekta je procjena stanja Roma, prilikom provođenja mjera propisanih Akcionim planovima usmjerenim na poboljšanje integracije, položaja i kvaliteta života Roma i Romkinja u oblastima obrazovanja, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, programa readmisije i zapošljavanja u određenim lokalnim zajednicama, uključujući diskriminaciju i anticiganizam. Na području Visokog i Mostara provedene su  terenske ankete, kao i  anketa sa institucijama nakon čega smo dobili transparentan prikaz primjene zakonskih  i drugih mjera ,koje se odnose na prethodno spomenutu problematiku .

Na održanom sastanku sa lokalnim vlastima, dotaknuli smo se pitanja revizije Akcionog plana, koji je donesen prije 4 godine, važno je naglasiti koliko je važna podrška općine za njegovu realizaciju. Dokument obuhvata zdravstvo i stambena pitanja.

Dio tima World Vision-a je još od 2014. godine, kao i Misija OSCE Bosne i Hercegovine bili su  podrška udruženju u procesu izrade dokumenta, zajedno sa školama, Centarom za socijalni rad i MUP-om Viosko. Nakon što je dokument stvoren, dugo vremena je bilo potrebno za njegovu realizaciju,pa je  tek 2016. godine usvojena inicijativa. Dok je prošle godine usvojen Lokalni akcioni plan, za koji je predviđeno da traje do 2021.godine.

Iz Općina grada Visoko (Služba za finansije) istakli su da je pokrenuta inicijativa u opčinskom vijeću, a u aprilu 2019. godine usvojen je Akcioni plan „inicijativa za 2019/2020godina.”

U UGORI „Budi mi prijatelj” Visoko rekli su da postoji dokument, ali je potrebna  implementacija i revizija dokumenta.

Nadamo se da ćemo u narednoj godini ostavriti daljnju suradnju ,uz podršku WV i OSC-a.

 

 

 

 

 

Share.